Në datë 03.03.2022 në Njësin Administrative Manzës,kandidatja e Partisë Socialiste të Shqipërisë për kryetare të Bashkisë Durrës, Znj. Emiriana Sako, e shoqëruar nga Zv. Kryeministri njëkohësish dhe Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave, Z. Arben Ahmetaj, me pjesëmarrjen e banorëve të zones, përfitues nga këto investime, promovuan zonën e re të banimit në Manëz, ku kanë përfunduar disa njësi banimi.

Gjatë këtij takimi, sic vërehet nga statusi në profilin personal në Facebook të kandidates, Znj. Emiriana Sako dhe Z. Arben Ahmetaj, në këtë takim është bërë promovimi i investimeve vendore në atë zone duke mbështetur dhe promovuar objekte të rindërtuara si pasojë e fatkqësive natyrore.

Ky aktivitet vjen në një kohë që përkon me fushatën zgjedhore në referim të Vendimit nr. 2 pika 2 datë 22.01.2022 i Komisionit Rregullator, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022, duke shkelur Nenin 91, pasi nuk mund të përdoren ose të vihen në mbështetje të kandidatëve, të partive politike ose të koalicioneve, burime (astet) të organeve apo enteve publike në nivel qendror ose vendor, në aktivitete të klasifikuara si “Veprimtari e ndaluar për tu promovuar”, në referim edhe të Nenit 3 pika 1.1/d të Vendimit nr. 9 date 24.12.2020 të Komisionit Rregullator.

Gjithashtu në referim të Nenit 6 pika 3, “…Punonjësit të administratës shtetërore i ndalohet të përdorë të mirat publike, funksionin ose veprimtarinë shtetërore ose burimet financiare, materiale, njerëzore publike, me qëllim favorizimin e një partie politike, koalicioni ose kandidati në zgjedhje”. Në këtë rast,  Ahmetaj, sic shihet nga pamjet është pjesëmarrës në një veprimtari me karakter publik.

Gjatë këtij takimi, sic vërehet nga statusi në profilin personal në Facebook të Z. Ahmetaj, shprehet se: “Sot së bashku me Anin në zonën e re të banimit në Manëz, ku kanë përfunduar 9 pallate me rreth 230 apartamente për familjet që në ditët në vijim do të marrin në dorë çelësat, krahas 236 banesave individuale.” Pamjet nga ky aktivitet janë publikuar gjithashtu në ëebsite-in https://rindertimi.gov.al/

Ndër të tjera, në ndërfaqen e raportimeve në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, rezulton një takim i raportuar nga Bashkia Durrës në datë 01.03.2022, i cili i referohet një takimi me titull “Inspektim ne terren ne sitin e Manzes” i cili nuk përmbush kriteret e parashikuara nga neni 92 i Kodit Zgjedhor për sa i përket elementëve si afati 5 ditor i raportimit në ndërfaqe, lloji dhe folësit kryesorë të takimit ku ndër to mungon Z. Ahmetaj

Për sa më sipër, Qëndresa Qytetare kërkon marrjen e sanksioneve administrative bazuar ne nenin 172 te K. Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 dt. 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj marrjen e sanksioneve administrative bazuar në nenin 172 te Kodit Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj Zv. Kryeministër dhe ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave Z. Arben Ahmetaj, ndaj subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë dhe kandidates Znj. Emiriana Sako.

 

Bashkëlidhur gjeni:

  • Prova 1, link-et nga takimi:

1- https://fb.watch/bzzSInxpPP/

2- https://rindertimi.gov.al/galeri_category/videogaleri/#4657

3- https://www.facebook.com/arben.ahmetaj.al/posts/511528320337855

4- https://www.facebook.com/emiriana.sako/posts/349053000565518

  • Prova 2 (foto)