1. Në datën 04.02.2022, është zhvilluar mbledhja e Këshillit Bashkiak shkodër ku ndër të tjera referuar rendit të ditës si më poshtë:

1.Pr/Vendim: “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (deri në 6%) për muajin Dhjetor 2021 “. 2.Pr/ Vendim: “Për miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionimit të qirasë për ato individë/familje që nuk përballojnë qiranë në tregun e lirë për vitin 2022 dhe miratimin e bashkëfinancimit për këtë program”… 4️. Pr /Vendim: “Për një ndryshim në VKB nr.6, datë 30.1.2018 “Për miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të Bashkisë Shkodër dhe institucioneve të varësisë”, të ndryshuar 5️. Pr/ Vendim:”Për miratimin e vlerësimit paraprak dhe masës së shpërblimit për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme (truall), pronë private, që preken për efekt investimi publik të objektit rikonstruksion rruga e korpusit, bashkia Shkodër”. 6. Pr/ Vendim:”Mbi dhënien e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri”.” Rezulton të jenë miatuar të gjitha pikat e rendit të ditës nga anëtarët e këshillit bashkiak.

  1. Në vijim në datën 28.02.2022, është njoftuar mbledhja e rradhës e Këshillit Bashkiak Shkodër e cila është mbajtur vetëm tre ditë më pas në datën 03.2022, në kundërshtim me rregulloren e kësaj bashkie, konkretisht neni 37, i cili parashikon njoftimin e mbledhjes jo më para se 5 ditë pune nga njoftimi i saj.
  2. Gjatë kësja mbledhje pjesë e rendit të ditës janë propozuar për votim projekt vendimet si më poshtë: “1️. P/Vendim: “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (deri në 6%) për muajin Janar 2022. 2️. P/Vendim: “Për miratimin e kritereve për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet aplikuese të cilat nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit dhe që do të trajtohen nga fondi shtesë mbi fondin e kushtëzuar 6% për ndihmën ekonomike.”
  3. Nisur nga rrethanat e faktit këto dy mbledhje të mbajtura në kundërshtim me rregulloren e këshillit bashkiak, për sa i përket afateve që kjo e fundit parashikon, në referim edhe të kohës që janë mbajtur e cila përkon me peridhuën zgjedhore, shkojnë gjithashtu në kundërshtim edhe me parashikimet e Kodit Zgjedhor Neni 91 pika 4 dhe Vendimit nr. 9 dt. 24.12.2020 të Komisionit Rregullator Neni 3 pika 3
  4. Kodi Zgjedhor dhe Vendimi Nr. 9 i Komisionit Rregullator, parashikojnë në mënyrë eksplicite ndalimin e propozimit, miratimit ose nxjerrja e akteve ligjore ose nënligjore, të cilat parashikojnë dhënien e përfitimeve për kategori të caktuara të popullsisë, të tilla si aktet që parashikojnë rritjen e pagave, pensioneve, mbështetjes ekonomike apo sociale, uljen ose heqjen e taksave, vendosjen e amnistive fiskale, privatizimin apo dhënien e pasurive a të shpërblimeve, etj., katër muaj para datës së zgjedhjeve.

Qëndresa Qytetare kërkon marrjen e sanksioneve administrative bazuar ne nenin 172 te K. Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 dt. 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj Kryetares znj. Brisela Kadija, Sekretarit të Këshillit Bashkiak dhe personave të tjerë përgjegjës.

Bashkelidhur provat:

  • Provat 1 në link;

1- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251670867150971&id=100069241770930

2- https://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Vendimet_e_Keshillit_169_1.php

3- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=265843635733694&id=100069241770930

4- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=267278778923513&id=100069241770930

  • Prova 2 (foto)