Diskutim me të rinjtë e Platformës ndër-partiake të WFD mbi Ligjin për Rininë, Strategjinë e re të rinisë dhe përfshirja e të rinjve në vendim-marrje.  

  • 25/02/2022
  • 15:30-17:00
  • Golem, Durrës
  • Ministre Bora Muzhaqi
  • Ministre Bora Muzhaqi, të rinjtë pjesëmarrës në platformë