Dhënia e “Medaljes së Artë” nxënësve të shkëlqyer në vite që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë me rezultate të shkëlqyera në vitet shkollore 2018-2019, 2019-2020.

Promovimi i nxënësve maturantë, të cilët në përfundim të arsimit të mesëm të lartë kanë arritur rezultate të shkëlqyera.

KRITERET PËR PËRFITIMIN E MEDALJES SË ARTË

·                   Nxënësit të shkëlqyer ndër vite, pas përfundimit të arsimit të mesëm të lartë, i jepet “Medalje e artë”, nëse plotëson njëherësh kriteret e mëposhtme:

a)    Ka përfunduar arsimin e mesëm të lartë me notë mesatare 10.00.

b)    Në secilin prej provimeve kombëtare të detyruara të Maturës Shtetërore (MSh) është vlerësuar me jo më pak se nota e shkallëzuar 9.50.

c)     Në provimin kombëtar me zgjedhje të MSh është vlerësuar me jo më pak se nota e shkallëzuar 10.00.

d)    Ka vlerësimin në sjellje “Shumë mirë”, në gjitha vitet e arsimit të mesëm të lartë.

·                   Nderohet me “Medalje e artë” nxënësi që është fitues i njërit prej tri çmimeve të para në olimpiadat ndërkombëtare me më shumë se 15 vende pjesëmarrëse, sipas Rregullores “Për zhvillimin e olimpiadave kombëtare në arsimin parauniversitar dhe pjesëmarrja e nxënësve në olimpiadat ndërkombëtare”. 

 

SHËNIME:

 

Për vitin shkollor 2018-2019, 3 nxënës plotësojnë kriteret për të përfituar “Medaljen e artë”, nga të cilët 2 nxënës plotësojnë kriterin e                    notës mesatare të përcaktuar në udhëzim, ndërsa 1 nxënës është fitues i medaljes së “BRONZIT”, në Olimpiadën Ballkanike të Matematikës (BMO), të zhvilluar në Moldavi në vitin 2019. 

                   Për vitin shkollor 2019-2020, 37 nxënës plotësojnë kriteret për të përfituar “Medaljen e artë”, nga të cilët 1 nxënës plotëson njëherësh dhe kriterin e notës mesatare (Deni Mastori) të përcaktuar në udhëzim si dhe është fitues i medaljes së “BRONZIT”, në Olimpiadën Ndërkombëtare të Kimisë “International Olympiad of Metropolises”, të zhvilluar në Rusi në vitin 2019, ndërsa 36 nxënës plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar në udhëzim.

                   Gjithsej janë 40 nxënës që plotësojnë kriteret për të përfituar “Medaljen e artë”, nga të cilët 20 nxënës kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë në institucionet arsimore private dhe 20 nxënës në institucionet arsimore publike.

                   Nga këta 40 nxënës për të përfituar “Medaljen e artë”, 38 nxënës plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar në udhëzim, 1 nxënës është fitues në një nga tre vendet e para në olimpiadat ndërkombëtare dhe 1 nxënës plotëson njëkohësisht të dy kriteret.

  

 

  • 23/04/2021
  • 11:00-12:00
  • Salla e hartave, Kryeministri.
  • NUMRI I PJESËMARRËSVE: • 41 AUDIENCA: a) 32 nxënës b) 9 familjarë të nxënësve që nuk mund të marrin dot pjesë personalisht për shkak se studiojnë jashtë vendit.
  • NUMRI I PJESËMARRËSVE: •41 AUDIENCA: a)32 nxënës b)9 familjarë të nxënësve që nuk mund të marrin dot pjesë personalisht për shkak se studiojnë jashtë vendit.