Takim me qytetare te komunitetit Rome dhe Egjyptian per problemet dhe in tegrimin e tyre ne shoqeri.

  • 22/04/2021
  • 11-00
  • Rajoni nr.2 Berat
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • anetare te komunitetit Rome, Egjyptian etj.