Në kundërshtim me Kodin Zgjedhor dhe Udhëzimin Nr. 6, datë 23.03.2021 “Për përdorimin e materialeve propagandistike e edukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore”, Ogerta Manastirliu, kandidate për deputete e Partisë Socialiste, ka hapur zyrën e saj elektorave përballë me Qëndrat e Votimit me nr. 1955/0, 1955/1 dhe 1955/2, sikurse tregojnë qartë foto dhe video bashëlidhur këtij Kallëzimi.

Në nenin 5 të Udhëzimit nr 6, datë 23.03.2021 “Për përdorimin e materialeve propagandistike e eukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, parashikohet se:

1. Zyrat zgjedhore të subjekteve zgjedhorë mund të hapen në një distancë jo më të vogël se 300 (treqind) metra nga vendndodhja e KZAZ-ve, QV-ve dhe VNV-ve.

2. Subjekti zgjedhor njofton me shkrim Kryetarin e Bashkisë përkatëse dhe vë në dijeni KQZnë për hapjen e zyrave zgjedhore dhe për adresat e sakta të tyre, jo më vonë se 35 ditë para datës së zgjedhjeve.

3. Administrata e bashkisë përkatëse, jo më vonë se 5 ditë nga marrja e informacionit, bën verifikimin e vendndodhjes së zyrave elektorale dhe të respektimit të dispozitave të këtij udhëzimi për afishimin e materialeve propagandistike.

4. Policia bashkiake garanton zbatimin e detyrimit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni me kërkesë të KQZ-së”.

Për sa më sipër,

Kerkojmë nga ana Juaj shqyrtimin sa më parë të rastit dhe marrjen e masave të menjëherëshme.