Në kundërshim më Kodin Zgjedhor dhe pa një vendim të Kryetarit të Bashkisë Tiranë, në të cilin të përcaktohet si vend publik në territorin e bashkisë Tiranë për afishimin e materialeve propagandistike, para tre javësh pranë rrethrotullimit të Komunës së Parisit në Tranë është vendosur një ekran LED i cili transmeton materiale propagandistike në favor të Partisë Socialiste.

Kjo përbër shkelje të Kodin Zgjedhor dhe Udhëzimit Nr. 6, datë 23.03.2021 “Për përdorimin e materialeve propagandistike e edukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore” të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Kodi Zgjedhor në nenin 79 “Afishimi i materialeve propagandistike”, parashikon se:

 “1. Jo më vonë se 35 ditë para datës së zgjedhjeve, kryetari i bashkisë, në mënyrë të drejtë dhe të paanshme, përcakton vendet publike në territorin e bashkisë përkatëse për afishimin prej partive politike dhe subjekteve zgjedhore të materialeve propagandistike. Vendet e caktuara duhet të jenë në ambiente që sigurojnë shikueshmëri publike dhe të kenë hapësirë të mjaftueshme ku të gjitha subjektet zgjedhore që marrin pjesë në zgjedhje të paraqesin programet e tyre zgjedhore dhe mesazhet zgjedhore. Vendimi i kryetarit të bashkisë bëhet publik në faqen e internetit të bashkisë menjëherë pas miratimit.

2. Gjatë fushatës zgjedhore përdorimi dhe afishimi i çdo materiali tjetër statik për propagandë zgjedhore, përfshirë flamujt dhe posterat, lejohet vetëm në një largësi prej deri 5 metrash nga zyra zgjedhore e partisë politike apo subjektit zgjedhor përkatës.

3. Të gjitha materialet propagandistike vizive që përdoren në fushatë duhet të shoqërohen me shënimin: “Prodhuar nën përgjegjësinë ligjore të…” (vijon emri i subjektit zgjedhor).

4. Ndalohet përdorimi i materialeve propaganduese në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikat 2 dhe 3 të këtij neni.

5. Policia Bashkiake dhe/ose Policia e Shtetit garantojnë zbatimin e përcaktimeve të bëra në këtë nen duke hequr menjëherë çdo material propagandues të subjekteve zgjedhore në vendet jashtë përcaktimeve të bëra në pikat 1 dhe 2 të këtij neni.”

Udhëzimi Nr. 6, datë 23.03.2021 “Për përdorimin e materialeve propagandistike e edukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore” i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, parashikon në nenin 3 “caktimin e vendeve për afishimin e materialeve propagandistike”:

1. Kryetari i bashkisë, në mënyrë të drejtë dhe të paanshme, jo më vonë se 35 (tridhjetë e pesë) ditë para datës së zgjedhjeve, përcakton vendet publike në territorin e bashkisë përkatëse për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore. Materialet propagandistike zgjedhore lejohet të afishohen deri në një distancë prej 5 (pesë) metrash nga zyra zgjedhore e partisë politike apo subjektit zgjedhor përkatës jo më parë se 30 (tridhjetë) ditë para datës së zgjedhjeve. Me mbarimin e fushatës zgjedhore, subjektet zgjedhore marrin masat për heqjen e të gjithë materialeve propagandistike.

  1. Ndalohet afishimi i materialeve propagandistike në: fasadat e godinave të banimit, institucioneve publike apo ambienteve rrethuese pranë e rreth tyre, brenda zonave rekreative, parqeve, në pemët e qytetit dhe në shtyllat e ndriçimit.
  2. Ndalohet vendosja e materialeve propagandastike në mjete që operojnë në transportin publik.
  3. Vendet e caktuara në pikën 1 të këtij neni, duhet të jenë në mjedise që sigurojnë shikueshmëri publike dhe të kenë hapësirë të mjaftueshme që të gjitha subjektet zgjedhore që marrin pjesë në zgjedhje të mund të paraqesin materialet propagandistike, programet e tyre zgjedhore dhe/ose mesazhet zgjedhore.
  4. Vendet publike në territorin e bashkisë të dedikuara për afishimin e materialeve propagandistike duhet t’u shpërndahen subjekteve zgjedhore ne mënyrë proporcionale duke shmangur dhënien e përparësisë për ndonjë prej subjekteve zgjedhore.
  5. Kryetarët e bashkive duhet të marrin masa për të mos lejuar apo të heqin menjëherë çdo material statik, përfshirë posterat dhe flamujt nga çdo vendndodhje tjetër ku ato konstatohen që nuk janë vendosur në përputhje me kriteret e këtij udhëzimi.
  6. Vendimi i kryetarit të bashkisë për caktimin e vendeve për afishimin e materialeve propagandistike bëhet publik në faqen e internetit të bashkisë menjëherë pas miratimit dhe një kopje e tij i njoftohet Komisionerit Shtetëror për Zgjedhjet brenda 24 orësh nga miratimi i tij. Vendimet e marra nga kryetarët e bashkive përpara miratimit të këtij udhëzimi rishikohen në përputhje me kriteret e përcaktuara në këtë udhëzim.
  7. Subjekteve zgjedhore iu lejohet të afishojnë materialet propagandistike vetëm në vendet e përcaktuara nga kryetari i bashkisë, sipas këtij neni, dhe marrin masa për heqjen e tyre me përfundimin e fushatës së zgjedhjeve.
  8. Ngarkohet policia e shtetit për zbatimin e pikës 3 të këtij neni”.

Për sa më sipër kerkojmë nga ana Juaj, shqyrtimin e rastit dhe marrjen e masave të menjëhershme.