Qëllimi i këtyre takimeve është ndërgjegjësimi i bizneseve për regjistrimin e objekteve të Pronësisë Industriale, si dhe njohja me proçedurat e regjistrimit dhe detyrimet që bburojnë nga regjistrimi i këtyre objekteve. 

 

  • 23/03/2021
  • 08:00
  • Qyteti i Kukesit
  • Përgjegjësi i Sektorit Juridik; Specialist i Sektorit të Promovimit dhe Qendrës së Trajnimeve
  • Pjesëmarrës në takime janë: Përgjegjësi i Sektorit Juridik; Specialist i Sektorit Juridik; Specialist i Sektorit të Promovimit dhe Qendrës së Trajnimeve; Specialist i Sektorit të Financës dhe Burimeve njerëzore; Drejtuesi i automjetit të institucionit