Në datën 15.03.2021, në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është publikuar njoftimi i kontratës për Koncesionin me objekt “Ndërtimi, zhvillimi, mirëmbajtja dhe operimi i Zonës së Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik, në Spitallë, Durrës”, me kohëzgjatje 99 vjet.

Aktet Provuese:

Link: https://www.financa.gov.al/per-fillimin-e-procedures-se-perzgjedhjes-te-zhvilluesit-te-zones-teknologjike-te-zhvillimit-ekonomik-ne-spitalle-durres/

Shpallja e këtij Koncesioni bie në kundërshtim me vendimin nr 9, datë 24.12.2020, nenin 3, pika 4, të Komisionit Rregullator, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku parashikohet shprehimisht se:

“Katër muaj para datës së zgjedhjeve deri në ditën e zgjedhjeve, ndalohet dhënia e kontratave publike të koncensionit/partneritet publik privat (PPP), për të cilat nuk është bërë njoftim publik se do të zhvillohen, nuk janë vijim i një procedure koncensionare të identifikuar dhe nisur, apo nuk janë parashikuar për t’u financuar nëpërmjet buxhetit të miratuar të vitit zgjedhor”.

Për sa mësipër kerkojmë nga ana Juaj, shqyrtimin e rastit dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të Vendimit Nr 9, datë 24.12.2020 “Për rregullat për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”.