Në kundërshim me Kodin Zgjedhor dhe Vendimin Nr 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Agjencisa Telegrafike Shqiptare, institucion në varësi direkte të Kryeministrit, është përfshirë në fushatë jo vetëm duke propaganduar lajme në favor të qeverisë por madje edhe duke zhvilluar dhe propaganduar sondazhe që nxjerin si fitues Partinë Socialiste.

Aktet provuese:

Institucionet në varësi të Kryeministrit:

https://kryeministria.al/institucionet-ne-varesi/

Sondazhi i ATSH:

http://ata.gov.al/2021/03/19/sondazhi-ps-merr-57-2-te-votave-ne-tirane-pd-27-1-dhe-lsi-1-1/

Kjo veprimtari bie në kundërshim me Kodin Zgjedhor dhe nenin 3, pika 1/3, shkronjat “c” dhe “ç” të Vendimit nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku parashikohet shprehimisht se:

“Vënia në dispozicion të aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme të parashikuara në nenin 142, të ligjit nr.7850, datë 29.7.1994, “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, për qëllime zgjedhore, që janë në pronësi apo administrim të organeve apo enteve publike në nivel qendror ose të njësive të vetëqeverisjes vendore, apo çdo lloj enti tjetër ku shteti zotëron kapital/kuota/aksione ose/dhe emëron shumicën e organit mbikëqyrës apo organit administrues të entit”. 

“Përdorimin e detyruar në fushatë zgjedhore të administratës shtetërore qendrore dhe vendore brenda orarit të punës për veprimtari dhe/ose aktivitete për qëllime zgjedhore edhe me mjetet e komunikimit elektronik, si dhe përdorimin në mënyrë të detyruar dhe të organizuar brenda orarit mësimor të nxënësve të sistemit shkollor parauniversitar për veprimtari dhe aktivitete në funksion të zgjedhjeve, ose premtimin apo ofrimin e përfitimeve nëpunësve publikë ose nxënësve për të marrë pjesë në veprimtari për qëllime zgjedhore, jashtë orarit të punës ose mësimit, si dhe ushtrimin e presionit ndaj tyre për këtë qëllim”.

Për sa më sipër kerkojmë nga ana Juaj, shqyrtimin e rastit dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të Vendimit Nr 9, datë 24.12.2020 “Për rregullat për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”.