Ministria e Drejtësisë, në zbatim të VKM nr.516., datë 1.7.2021  në cilësinë e ministrisë përgjegjëse/Koordinatorit Kombetar kunder Korrupsionit, për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit të Strategjise Ndersektoriale kunder Korrupsionit, mbart detyrimin për të hartuar raportin vjetor të monitorimit.

 

Zëvendësministri i Drejtësisë, znj.Adea Pirdeni, do të organizojë takimin e  Komitetit Koordinator per zbatimin e SNKK, me qëllim prezantimin e draftit të raportit vjetor me institucionet e përfshira në Strategji, organizatat e shoqërisë civile dhe partneret nderkombetare. 

  • 23/03/2021
  • 13.00-14.00
  • Ministria e Drejtësisë
  • Zëvendësministri i Drejtësisë, pergjegjesi i sektorit te programeve antikorrupsion ne Drejtorine Programeve dhe Projekteve ne Fushen Antikorrupsion
  • Zëvendësministri, anetare te Komitetit Koordinator (zevendesministra te ML-ve), përfaqësues nga institucionet e caktuara në Strategji, OShC, perfaqesues te ambasadave dhe organizatave te huaja ne Tirane.