Shtetasi Granit Gjana, me detyrë Drejtor Kabineti në Bashkinë Kukës, nëpërmjet një grupi në rrjetin “what’s app”, ka përfshirë punonjësit e administratës me detyrim, pa dëshirë dhe pa dijeni, me qëllim angazhimin e administratës në fushatë në favor të kandidatëve të Partisë Socialiste dhe shpërndarjen me detyrim të propagandës së tyre në rrjete sociale.

Siç vërtetohet qartë nga provat bashkëlidhur këtij Kallëzimi, drejtorat e drejtorive të administratës së Bashkisë Kukës, në kundërshtim me Kodin Zgjedhor dhe Vendimin Nr 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kanë dorëzuar pa dëshirë dhe pa dijeni pranë Drejtorit të Kabinetit dhe stafit të tij, listat me emrat dhe kontaktet personale të vartësve të tyre.

Shkelja e ligjit konsiston jo vetëm në dorëzimin e listave me emrat dhe kontaktet personale të punonjësve të administratës nga eporët, pa dëshirë dhe pa dijeni por mbi të gjitha, detyrimin nga Drejtori i Kabinetit dhe stafit pranë tij, për përfshirjen aktivisht në fushatë dhe shpërndarjen e propagandës së Qeverisë dhe Kryetarit të Bashkisë në rrjetet sociale.

Theksojmë se, përfshirja e administratës së bashkisë në fushatë bëhët pa pëlqimin e tyre, brenda orarit zyrtar dhe me detyrim nën kërcënimin e largimit nga puna.

Kjo veprimtari bie në kundërshim me Kodin Zgjedhor dhe nenin 3, pika 1/3/ç të Vendimit nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku parashikohet shprehimisht se:

Përdorimi i detyruar në fushatë zgjedhore të administratës shtetërore qendrore dhe vendore brenda orarit të punës për veprimtari dhe/ose aktivitete për qëllime zgjedhore edhe me mjetet e komunikimit elektronik, si dhe përdorimin në mënyrë të detyruar dhe të organizuar brenda orarit mësimor të nxënësve të sistemit shkollor parauniversitar për veprimtari dhe aktivitete në funksion të zgjedhjeve, ose premtimin apo ofrimin e përfitimeve nëpunësve publikë ose nxënësve për të marrë pjesë në veprimtari për qëllime zgjedhore, jashtë orarit të punës ose mësimit, si dhe ushtrimin e presionit ndaj tyre për këtë qëllim.

Për sa më sipër kerkojmë nga ana Juaj, shqyrtimin e rastit dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të Vendimit Nr 9, datë 24.12.2020 “Për rregullat për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”.