Nenshkrim i kontratave paraprake sipas VKM nr 51 date 27.01.2021 per disa ndryshime ne VKM 904 date 24.12.2020 me subjektet perfituese.

  • 12/03/2021
  • 12:00
  • Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres
  • Kryetarja e bashkise Durres dhe banoret