Në datën 1 mars 2021, operatori i sistemit të shlyerjes së Titujve ALREG, nisi operimin nëpërmjet anëtarësimit në sistemin e pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AIPS. Subjekti ALREG sh.a. është licencuar bashkërisht nga Banka e Shqipërisë si operator i sistemit për shlyerjen e titujve dhe nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) si regjistrar duke përmbushur kështu kërkesat ligjore për t’u konsideruar një Depozitar Qendror i Titujve sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/ALREG_nis_operimin_ne_sistemin_e_pagesave_nderbankare_me_vlere_te_madhe_AIPS.html

 

  • 01/03/2021
  • 16:00
  • Banka e Shqipërisë
  • Banka e Shqipërisë
  • Banka e Shqipërisë