Inspektim punimesh në rrugën Oblike – Velinaj – Alimetaj, loti IV, NjA Ana e Malit, Shkodër.

  • 06/03/2021
  • 13.00
  • Rruga Oblike - Velinaj - Alimetaj, NjA Ana e Malit.
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Administratori, Përfaqësues të tjerë
  • Pjesmarrës të tjerë, banorë