Inspektim i Kryeministrit në lidhje më ecurinë e procesit të vaksinimit.

  • 04/03/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë te kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëmarres të tjerë