Në kundërshim me Vendimin Nr 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nëpërmjet VKM nr. 1185, datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e metodologjisë dhe të procedurave të monitorimit të qarkullimit në fushën e hidrokarbureve”, publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 27, datë 19.02.2021, qeveria jep me koncesion shërbimin e monitorimit dhe qarkullimit të transaksioneve në sektorin e hidrokarbureve. Ky koncesion ka një vlerë prej 100 milionë euro dhe kohëzgjatje 10 vjeçare.

Aktet provuese:

Vendimi i Këshillit të Ministrave: https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/12/24/1185/1288ce52-13de-4f2e-848f-4ecc908c3158;q=metodologjis%C3%AB%20dhe%20t%C3%AB%20procedurave%20t%C3%AB%20monitorimit

Fletore Zyrtare: https://qbz.gov.al/eli/fz/2021/27/c98f3905-ad69-424a-b002-bf13085c05e6

Vendimi nr 9, datë 24.12.2020, në nenin 3, pika 4, të Komisionit Rregullator, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, parashikon se:

“Katër muaj para datës së zgjedhjeve deri në ditën e zgjedhjeve, ndalohet dhënia e kontratave publike të koncensionit/partneritet publik privat (PPP), për të cilat nuk është bërë njoftim publik se do të zhvillohen, nuk janë vijim i një procedure koncensionare të identifikuar dhe nisur, apo nuk janë parashikuar për t’u financuar nëpërmjet buxhetit të miratuar të vitit zgjedhor”

Për sa më sipër kerkojmë nga ana Juaj, shqyrtimin e rastit dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të Vendimit Nr 9, datë 24.12.2020 “Për rregullat për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”.