Ne mbledhjen e Komitetit Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar do te firmosen kontrata me institucionet ligjzbatuese dhe me OJFte perfituese nga fondi i posacem.

  • 03/03/2021
  • Ministria e Brendshme
  • Kryetaria e Komitetit, Drejtori i AAPSK
  • Kryetare e Komitetit, Drejtuesi i SPAK, Drejtori i PSH, anëtarët e Komitetit Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar, përfaqësues të OJF