Inspektim i ecurise se punimeve per objektet arsimore

  • 01/03/2021
  • Tirane
  • Ministri i Rindertimit
  • Ministri i Rindertimit, kryetari dhe perfaqesues te bashkise, njesia zbatuese