Inspektim i eurise se punimeve te rindertimit ne objekte arsimore dhe banesa individuale e kolektive

  • 05/02/2021
  • Durres
  • Ministri i Rindertimit
  • Ministri i Rindertimit, kryetari dhe perfaqesues te bashkise, njesia zbatuese