Firmosja e  marrëveshjes se bashkepunimit ndermjet universitetit “Aleksander Mojsiu”Durres dhe Bashkise Durres

  • 26/02/2021
  • 09:30
  • Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres ,Rektori e Universitetit