nspektim ne basenin ujor te Liqenit Vau I Dejës për qëllime të realizmit të veprimtarive për nxitjen e turizmit. Konsultime me banore të zonës për realizimin e projekteve për nxitjen e veprimtarisë turistike në Liqenin Vau I Dejës dhe Koman. Konsultime për projektin Muzeu I Historisë elektroenergjitike dhe qendra turistike Koman.

 

 

  • 24/02/2021
  • 11:00
  • HEC Vau i Dejës
  • Administratori I KESH sh.a.
  • •Përfaqësues nga pushteti Vendor Bashkia Vau I Dejës, Përfaqësues të KESH sh.a. •Banor të zonës