Më 3 shkurt 2021, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin Tremujor të Politikës Monetare.

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Vendimet_e_politikes_monetare_28467.html

  • 03/02/2021
  • 16:00
  • Banka e Shqipërisë
  • Gent Sejko, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë
  • Gent Sejko, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë