Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të datës 17.02.2021, është miratuar VKM me objekt “Për përcaktimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë si autoritet kontraktor për zhvillimin e mundshëm të procedurës së koncesionit/partneritetit publik privat për Portin në Triport, Vlorë”.

Ky vendim është publikuar edhe në faqen zyrtare të Kryeministrisë.

Link: https://kryeministria.al/newsroom/vendime-te-miratuara-ne-mbledhjen-e-keshillit-te-ministrave-date-17-shkurt-2021/

Miratimi i këtij akti është në kundërshtim me vendimin nr 9, datë 24.12.2020, nenin 3, pika 4, të Komisionit Rregullator, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku parashikohet shprehimisht se:

“Katër muaj para datës së zgjedhjeve deri në ditën e zgjedhjeve, ndalohet dhënia e kontratave publike të koncensionit/partneritet publik privat (PPP), për të cilat nuk është bërë njoftim publik se do të zhvillohen, nuk janë vijim i një procedure koncensionare të identifikuar dhe nisur, apo nuk janë parashikuar për t’u financuar nëpërmjet buxhetit të miratuar të vitit zgjedhor”

Për sa mësipër kerkojmë nga ana Juaj, shqyrtimin e rastit dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të Vendimit Nr 9, datë 24.12.2020 “Për rregullat për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”.