Banka Qendrore Evropiane (BQE) vendosi në muajin dhjetor 2020, të ofrojë një zgjatje të afatit prej nëntë muajsh të linjave të saj të përkohshme të marrëveshjeve SWAP dhe REPO me bankat qendrore të shteteve joanëtare të Eurozonës.  

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Njoftimi_per_shtyp_i_BQE_BQE_zgjat_afatin_e_linjave_te_likuiditetit_ne_Euro_me_bankat_qendrore_te_shteteve_joanetare_te_Eurozones_1.html

  • 04/02/2021
  • 16:00
  • Banka Qendrore Evropiane
  • Banka Qendrore Evropiane
  • Banka Qendrore Evropiane