Vizitë pranë një objekti biznesi

  • 19/02/2021
  • 11.15
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkiseë dhe pjesemarres te tjerë
  • Kryetari Bashkiseë dhe pjesemarres te tjerë