Inspektim i ecurise se punimeve per Rindertimin e lagjes se re Kombinat, infrastruktures publike dhe kritike dhe objketeve te reja te banimit ne zonen e re per zhvillim.

  • 19/02/2021
  • 11.00
  • Tirane
  • Ministri i Rindertimit
  • Perfaqesues te njesise zbatuese, te zbatuesit te punimeve etj.