Të nderuar, 

Me datë 03.09.2009 është lidhur kontrata koncesionare për dhënien e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre në Republikën e Shqipërisë si dhe shtesa e kontratës koncesionare Nr.1681 Rep., Nr.744 Kol., datë 07.07.2009 me Autoritetin Kontraktues Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (aktualisht Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë) dhe koncesionarin SGS Automotive Albania. Afati i përfundimit të kontratës koncesionare është përcaktuar data 31.12.2020. 

Përmes kësaj kontrate koncesionare janë parashikuar të drejtat dhe detyrimet e autoritetit kontraktues dhe koncesionarit përgjatë periudhës së kohëzgjatjes së kontratës. Në zbatim të pikave 3.6 dhe 3.7 të kontratës përcaktohet se në përfundim të periudhës koncesionare, koncesionari do t’i kthejë dhe kalojë automatikisht, çdo send të luajtshëm apo të paluajtshëm si dhe çdo të drejtë reale ose personale që ka kjo shoqëri pranë Autoritetit Kontraktues. 

Në pikën 3.7.1.vi, parashikohet se edhe pas përfundimit të kontratës koncesionare, si periudhë tranzitore deri në përfundimin dhe transferimin e shërbimit përsëri pranë autoritetit kontraktues, shoqëria koncesionare do të vijoj të ruajë kontratat e punës edhe për një periudhë jo më shumë se tre muaj pas përfundimit të afatit të kontratës. 

Në zbatim të nenit 79 të K.Rrugor, me qëllim rifillimin e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm si një kusht për ruajtjen e sigurisë rrugore dhe për t’u ofruar shërbim 650.000 mjeteve të regjistruara në Republikën e Shqipërisë, me datë 10.02.2021 nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor është dërguar kërkesa për një ndryshim në vendimin nr.73, datë 19.10.2020, “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKD nr.6, datë 25.04.2019 “Për disa shtesa në strukturën e DPSHTRR”, i ndryshuar”. Kjo kërkesë vjen në vijim të urdhërit të delegimit nr.349, datë 14.12.2020, të botuar në FZ nr.220 të 17.12.2020, përmes së cilës shërbimi do të vijohej nga DPSHTRR pas përfundimit të kontratës koncesionare.

Në respektim të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” dhe vendimit nr.9, datë 24.12.2020 “Pёr rregullat e raportimit të veprimtarive me karakter publik të çdo institucioni publik, e me kapital shtetëror, agjencive, enteve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”, ju raportojmë mbi detyrimin ligjor të shtimit të kësaj strukture pranë DPSHTRR-së. 

Kjo kërkesë përfshihet në rastet e përligjura për ndryshimin e strukturës së DPSHTRR për shkak të emergjencave e ngjarjeve të paparashikuara që diktojnë marrjen në punë sipas pikës 3, të nenit 91 të Kodit Zgjedhor. 

Ky parashikim nuk mund të bëhej përpara datës 24.12.2020 për shkak sepse kontrata koncesionare në pikën 3.4 të saj, parashikon ekskluzivitetin e shoqërisë koncesionare për dhënien e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve motorike dhe rimorkiove të tyre. 

Gjithashtu, në bazë të pikës 1, të nenit 79 të K.Rrugor si dhe nenit 234 të VKM-së nr.153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores për zbatimin e Kodit Rrugor”, parashikohet se kontrolli teknik do të jetë i liberalizuar. Pra nuk ka pasur një siguri juridike se ky shërbim do të ofrohej nga ana e DPSHTRR me mbarimin e afatit të kontratës koncesionare. 

  • 15/02/2021
  • Nuk ka
  • Nuk ka
  • Nuk ka