Inspektim i punimeve ne rrjetin e  Ujesjellesit, permiresimi i furnizimit me uje  ne njesine administrative Sukth.

  • 05/02/2021
  • 12:30
  • Njesia administrative Sukth
  • Kryetarja e Bashkise Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres dhe perfaqesues nga UKD