Ministria e Drejtësisë, në zbatimi të VKM nr.878., datë 11.11.2020  në cilësinë e ministrisë përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit të edukimit ligjor për publikun, mbart detyrimin për të hartuar raportin vjetor të monitorimit të Strategjisë së Edukimit Ligjor për Publikun.

 

Për këtë qëllim, Zëvendësministri i Drejtësisë, znj.Adea Pirdeni, do të organizojë takimin e Komitetit Drejtues Sektorial për Drejtësinë, me qëllim prezantimin e draftit të raportit vjetor me institucionet e përfshira në Strategji si dhe organizatat e shoqërisë civile.

  • 10/02/2021
  • 11:00 - 12:00
  • Ministria e Drejtësisë / Online
  • Zëvendësministri i Drejtësisë, Drejtori i Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë
  • Zëvendësministri, Përfaqësues nga institucionet e caktuara në Strategji, OShC