Më datë 26.12.2020 deputeti I Partisë Socialiste qarku Fier Bujar Cela, në Facebook-un e tij ka publikuar disa foto me qytetarë duke u dorëzuar lejen e legalizimit të shtëpisë së tyre në Golem  me mbishkrimin “Puna vazhdon.Ne kete fund viti 12 familjeve te Njesise Administrative Golem u dorezova lejet e legalizimit te banesave qe i kane ndertuar me aq mund. Mbetet akoma pune per te bere.Duke ju uruar Gezuar Vitin e Ri 2021 dhe me besimin se ky vit i ri 2021 te jete fundi i procesit te legalizimeve.Pune#Vizion#Durim”.

Ky veprim I tij bie ndesh me vendimin nr.9 datë 24.12.2020 për “Rregullat e raportimit të veprimtarive me karakter public të cdo institucioni public, e me capital shtetëror, agjencive, enteve shteterore, kategorite e veprimtarive te ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarise, sjeljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”, vendim i cili shtrin efektet e tij që prej datës 24.12.2020.

Në zbatim të këtij vendimi deputeti I Partisë Socialiste e kaë ndaluar të kryej veprimtari të tilla sic është shpërndarja e lejeve të legalizimit e cila sipas ligjit është detyrë funksionale eë shtetërore Kadastrës. Kjo veprimtari parashikohet në nenin 3, pika 1.3, gërma “a” e vendimit të mësipërm si veprimtari e ndaluar.

Për sa mësipër kërkojmë shqyrtimin nga ana juaj për rastin konkret dhe marrjen e masave  administrative sipas parashikimeve të vendimit.