Më datë 21 Janar 2021 Kryetari I Bashkisë Tiranë Erion Veliaj ka postuar zhvillimin e një aktiviteti me karakter publik duke dorezuar banesën e rindërtuar nga tërmeti qytetarit Skënder Banjës dhe qytetarit Bedri Shatri në Bërzhitë, me mbishkrimin “Sot, në shtëpitë e reja të Skënder Banjës dhe Bedri Shatrit nga Bërzhita.Uroj që çdo ditë të jetë e lumtur dhe më e bukur në banesat e reja. Punën nuk do e ndalim për të rindërtuar çdo shtëpi që u prek nga tërmeti. Forca! #TiNukDoJeshKurrëVetëm”.

Kryetari i Bashkisë Tiranë  Erion Veliaj është subjekt i vendimit nr.9 datë 24.12.2020 të miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 të këtij vendimi parashikohet si ‘veprimtari të ndaluara për tu promovuar’. Më konkretisht në pikën 1.1, gërma “d” e tij parashikohet se ‘veprimtaritë e ndaluara për tu promovuar’ janë veprimtari publike që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësitë natyrore.

Për sa mësipër kerkojmë shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të vendimit të mësipërm.

https://fb.ëatch/3bY9sIKRY5/