Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve për ngritjen e sistemit online të muzeve.

  • 06/02/2021
  • Qarku Gjirokastër
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë