Inspektim në terren i infrastrukturës rrugore për në veprën e prodhimit HEC Koman. Takim për njohje dhe diskutime me përfaqësues të subjekteve  ndikohen nga projekti i rikonstruksionit te aksit rrugor Q. Çele-Koman ne lidhje çështjet e impaktit social  projektit si çështje te pronësisë, kalueshmërisë se banoreve dhe blegtorisë, impakti përgjatë zbatimit e punimeve, etj.

  • 04/02/2021
  • 11:00
  • Hec Koman
  • Përfaqsues të projektuesit, Administratori i Kesh sh.a
  • Banorë të zonës që ndikohen, persona te tjerë.