Në referim të Ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë”, është vendosur një standard të ri mbi rregullat për ushtrimin e profesionit të noterit, si dhe mënyrën e organizimit dhe funksionimit të shërbimit të noterisë në Republikën e Shqipërisë.

 

Një nga risitë e ligjit të ri për noterinë është pikërisht krijimi i Qendrës Shqiptare të Trajnimit të Noterëve. Qendra do të jetë struktura përgjegjëse për formimin fillestar të kandidatëve për noterë dhe formimin vazhdues të noterëve anëtarë të Dhomës Kombëtare të Noterisë. 

  • 04/02/2021
  • 10:00 - 11:00
  • Qendra Shqiptare e Trajnimit të Noterëve
  • MD Znj. Etilda Gjonaj, Ministër i Drejtësisë, Mimoza Sadushaj, Kryetare e Dhomës Kombëtare të Noterisë, Znj.Elona Saliaj, Drejtoreshë e Qendrës Shqiptare të Trajnimit të Noterëve
  • Lista e pjesëmarrësve të Ministrisë së Drejtësisë: 1. Znj. Etilda Gjonaj, Ministër i Drejtësisë 2. Znj. Aida Shehi, Drejtor i Përgjithshëm Rregullator i Çështjeve të Drejtësisë 3. Z. Besmir Beja, Drejtor i Përgjithshëm i Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit dhe disa noterë