Inspektim i punimeve ne rrjetin e  Ujesjellesit, permiresimi i furnizimit me uje  ne njesine administrative Sukth.

 

  • 29/01/2021
  • 10.00
  • Njesia administrative Sukth
  • Kryetarja e Bashkise Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres dhe perfaqesues nga UKD