Policia e Shtetit, në zbatim të Kodit Zgjedhor të RSh, Ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar dhe Rregullores së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve miratuar me Vendim nr. 12 datë 30.12.2020, kryen detyra për sigurimin e rendit publik për mbarëvajtjen e zgjedhjeve të datës 25.04.2021. Për këtë qëllim do të zhvillohet trajnimi në formë “kaskade”, i të gjithë strukturave të saj.

  • 26/01/2021
  • 09:30
  • Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në vijim në strukturat vendore të policisë.
  • Në ceremoninë e hapjes do të flasin: Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ambasadori i Prezencës së OSBE në Shqipëri, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Përfaqësues i Prokurorisë (për t'u konfirmuar). Trajnimi do të zhvillohet nga lektorë të: Policisë së Shtetit, OSBE, KQZ, Prokurorisë.,
  • Drejtues dhe punonjës policie, të cilët kanë detyra për zgjedhjet, duke kombinuar trajnimin on-line me prezencë fizike brenda numrit të lejuar nga aktet ligjore dhe nënligjore për pandeminë.