Mbështetur në Ligjin “ Për mbrojtjen e Mjedisit” Nr 10431 datë 09.06.2011 dhe ne  VKM nr 1189 date 18.11.2009  “Për rregullat dhe proçedurat për hartimin dhe zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit” si dhe ne ne baze të VKM nr 568, date 17.7.2019 Për krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombëtare të Mjedisit “ si dhe ne bashkepunim me projektin GIZ, do te realizohet  takimi me  Kryetaret e Bashkive dhe shkolla 9- vjeçare  ne Përrenjas, Librazhd, Elbasan per :

·        Njohjen me objektivat e Drejtorise se Performances Mjedisore

·        Sigurimi i te dhenave qe disponojne per mjedisin per vitin 2020 ne kuader te realizimit te objektivave te Drejtorise se  Performances Mjedisore.

·        Ndergjegjesimi i publikut per mbrojtjen e mjedisit qe do realizohet nepermjet shperndarjes se fletepalosjeve dhe posterave te pergatitur nga AKM

·        Organizimi i ores se mesimit me nxenes te shkollave per mbrojtjen e mjedisit

  • 26/01/2021
  • 10:00- 14:00
  • Ne bashkine Përrenjas, Librazhd, Elbasan,
  • 1. Genci Hicka 2. Tomor Ballani 3. Xhiberto Bakrri
  • Perfaqesuesit e AKM-se, Perfaqesues te Bashkise pritese si dhe perfaqesues te shkolles 9-Vjecare