Me date 18.01.2021 Kryetari I Bashkise se Korces Sotiraq Filo ka publikuar ne faqjen e tij Facebook nje veprimtari me karakter publik me mbishkrimin “ Ashtu si kudo ne Korce edhe ne fshatin Kamenice kemi bere shume pune, e kemi mbajtur shume premtime. Ndonjehere I harrojme por puna eshte fakt edhe mbetet. Pune te tjera edhe me te mira na presin ne vazhdim”, i cili bie ne kundershtim me nenin 3, pika 1.1, germa “b” dhe pika 1.3, germa “ç” te vendimit nr.9 date 24.12.2020 te Komisonit rregullator ne  Komisionin Qendror Zgjedhor.

Me konkretisht neni 3, pika 1.1, germa “b” parashikon “veprimtari te ndaluar per tu promovuar”

“Mbeshtetjen dhe promovimin e projekteve dhe/oe te investimeve, kombetare ose vendore, me karakter social dhe ekonomik, si dhe ato ne funksion te mrojtjes dhe ruajtjes se mjedisit, te shendetit, te kultures, rinise, sporteve dhe te arsimit publik ne te gjitha nivelet, si dhe te infrastruktures, ne sherbim te interest publik”

Gjithashtu ne nenin 3, pika 1.3, germa “ç” parashikohet

“Perdorimin e detyruar ne fushate zgjedhore te administrates shteterore qendrore dhe vendore brenda orarit te punes per veprimtari dhe/ose akivitete per qellime zgjedhore dhe me mjetet e komunikimit elektronik, si dhe perdorimin ne menyre te detyruar dhe te organizuar brenda orarit mesimor te nxenesve te sistemit shkollor parauniversitar per veprimtari dhe aktivitete ne funksion te zgjedhjeve, ose premtimin apo ofrimin e perfitimeve nepunesve publike ose nxenesve per te marre pjese ne veprimtari per qellime zgjedhore, jashte orarit te punes ose mesimit, si dhe ushtrimin e presionit ndaj tyre per kete qellim”

Publikimi ne faqjen e tij zyrtare nga ana e Kryetarit te Bashkise Korce Sotiraq Filo I rendertimit te shkolles, perdorimi I mesuesve dhe nxenesve per promovimibn e ketij investimi bie ndesh me dispozitat e mesiperme.

Per sa mesiper kerkojme shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas     parashikimeve te vendimit.

https://fb.watch/36nJknQ8Eq/