Ministria e Drejtësisë, në cilësinë e ministrisë përgjegjëse për hartimin e politikave dhe strategjive në fushën e drejtësisë, mbart detyrimin për të planifikuar dhe hartuar, në konsultim me institucionet e sistemit të drejtësisë, Strategjinë e re Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe Planin përkatës të Veprimit 2021-2025.

 

Në vijim të miratimit të Koncept-Dokumentit për hartimin e SND 2021-2025 ne dhjetor 2020. Ministri i Drejtësisë do të organizojë takimin teknik të  Komitetit Drejtues Sektorial për Reformën në Drejtësi, me qëllim prezantimin e draftit të dokumentit të Strategjisë me institucionet dhe aktorët e sistemit të drejtësisë të përfshirë në proces, partnerët ndërkombëtare, si dhe organizatat e shoqërisë civile.

  • 22/01/2021
  • 10.00 - 11.00
  • Tirane
  • Ministrja e Drejtësisë, Zëvendësministrja e Drejtësisë
  • Ministri, Krerët e institucioneve të sistemit të drejtësisë