Mbështetur në Konventat Ndërkombëtare dhe legjislacionin shqiptar për mbrojtjen e faunës së Egër, AKZM prej vitesh është përfshirë në realizimin e Censusit Ndërkombëtar të Shpendëve Ujorë Dimërues (CNSHUD). Në këtë process punonjësit e AdZM-ve, janë përfshirë si vëzhgues dhe numërues gjithashtu.Censusi do të realizohet edhe në zona që nuk përfshihen në sistemin e Zonave të Mbrojtura Mjedisore në vend. Megjithate teritoret më kryesore do të jenë ligatinat e vendit. Kështu dëshmohet rëndësia e ligatinave shqiptare, në mbrojtje të biodiversitetit botëror, duke shërbyer ato si mjedise dimëruese për llojet shtegëtare.

Për shpendët shtegtarë, habitatet më të rëndësishme janë ligatinat. Këto shpendë pasi kalojnë verën në Europë, lëvizin drejt zonave më të ngrohta gjatë dimrit, duke u bërë kështu banorë të ligatinave të vendit tonë.

Ky Census, është vlerësuar me përparësi dhe është ndjekur i veçuar nga vëzhgimi dhe monitorimi i Faunës së Egër në përgjithësi. Censusi Ndërkombëtar i Shpendëve Ujorë Dimërues, nuk është përfshirë në sistemin AKZM – SiMF.

  • 15/01/2021
  • datat 15 deri 17.01.2021 ora 07 deri 16 00
  • Liqeni i Shkodrës, Liqeni Fierzes, Liqeni Ulzes, Liqeni Farkes, Liqeni Tapizes, Liqeni Kasharit, Liqeni i Paskuqanit, Liqeni i Kusit, Liqeni i Banjes, Liqeni i Thanes, Liqeni i Prespes se Madhe, Liqeni i Prespes se Vogel, Liqeni i Pogradecit
  • Zamir Dedej, Drejtor i Përgjithshëm, Fatmir Kryeziu Specialist Menaxhimi
  • 93 punonjes te AKZM-së