Me date 31.12.2020 ne faqen zyrtare ‘Shqiptarja.com’  eshte publikuar lajmi I zhvillimit te nje aktiviteti me karakter publik nga Kryeministri I Shqiperise Edi Rama gjate te cilit ai  u jep celesat e shtepive te rindertuara pas termetit  disa familjeve ne Shijak.

Kryeministri I Shqiperise Edi Rama eshte subjekt i vendimit nr.9 date 24.12.2020 te miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 te ketij vendimi parashikohet si ‘veprimtari te ndaluara per tu promovuar’. Me konkretisht ne piken 1.1, germa “d” e tij parashikohet se ‘veprimtarite e ndaluara per tu promovuar’ jane veprimtari publike qe perfshijne mbeshtetjen dhe promovimin e objekteve te rindertuara ose ne proces rindertimi nga fatkeqesite natyrore.

Ne kete publikim bashkengjitur eshte edhe leja e leshuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor sipas se ciles miratohet zhvillimi I ketij aktiviteti. Kjo leje eshte postuar nga Kryeministria ne daten 28.12.2020. Referuar nenit 4 pika 4 te vendimit nr.9 te dates 24.12.2020 raportimi ne nderfaqje duhet te kryhet jo me vone se 5 dite para afatit te planifikuar per zhvillimin e veprimtarise ose aktivitetit publik.

Sic rezulton nga faqja zyrtare ky aktivitet eshte kryer me date 31.12.2020 dhe leja per miratimin e tij duhej te ishte marre me date 26.12.2020, pra 5 dite para zhvillimit te aktivitetit.  Ne keto kushte rezulton se ky aktivitet eshte kryer ne kundershtim me parashikimet e vendimit te mesiperm.

Per sa mesiper kerkojme shqyrtimin nga ana juaj per rastin konkret dhe marrjen e masave  administrative sipas parashikimeve te vendimit te mesiperm.

https://shqiptarja.com/lajm/rindertimi-rama-ne-shijak-1000-familje-do-bejne-gezuar-ne-shtepite-e-reja-pas-termetit-te-26-nentorit