Sot me date 30.12.2020 deputeti i Partise Socialiste qarku Fier Bujar Cela, ne Facebook-un e tij ka publikuar disa foto me qytetare te ndryshem duke u dorezuar lejen e legalizimit te shtepise se tyre me mbishkrimin “Bashke me urimin Gezuar Vitin e Ri 2021”.

Ky veprim i tij bie ndesh me vendimin nr.9 date 24.12.2020 per ‘Rregullat e Raportimit te veprimtarive me karakter publik te cdo institucioni publik, e me kapital shteteror, agjencive, enteve shteterore, kategorite e veprimtarive te ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarise, sjelljes dhe perdorimit te burimeve njerezore, financiare dhe logjistike te administrates shteterore para zgjedhjeve’, vendim i cili i shtrin efektet e tij qe prej dates 25.12.2020.

Ne zbatim te ketij vendimi deputeti i Partise Socialiste e ka te ndaluar te kryej veprimtari te tilla sic eshte shperndarja e lejeve te legalizimit e cila sipas ligjit eshte detyre funksionale e agjencise shteterore te Kadastres. Kjo veprimtari parashikohet ne nenin 3, pika 1.3, germa “a” e vendimit te mesiperm, si veprimtari e ndaluar. Per sa mesiper kerkojme shqyrtimin nga ana juaj per rastin konkret dhe marrjen e masave administrative sipas parashikimeve te vendimit te mesiperm.